Strategia Grupy TAURON na lata 2016-2025

02 września 2017  Grupa Tauron opublikowała nową strategie na lata 2016-2025

Strategia jest  dostępna na stronie Grupy  Tauron : http://media.tauron.pl/pr/325490/nowa-strategia-grupy-tauron-na-lata-2016-2025.

Najważniejsze  założenia:

  • EBITDA wyniesie powyżej 4 mld zł w 2020 r.
  • Min. 40 proc. skonsolidowanego zysku netto przeznaczone zostanie na dywidendę w perspektywie długoterminowej
  • Inicjatywy strategiczne przyniosą 1,9 mld zł efektu finansowego
  • Nakłady na innowacje wyniosą 0,4 proc. wartości skonsolidowanych przychodów rocznie
  • Rozwój e-mobility, Smart Home oraz Smart City
  • Capex na poziomie 18 mld zł zakładający kontynuację najważniejszych inwestycji

jeśli  chodzi o  inwestycje:

-Wstrzymanie budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Łagisza, przekładające się na redukcję nakładów inwestycyjnych o 1,5 mld zł. Projekt będzie mógł zostać uruchomiony w przypadku zaistnienia korzystnego otoczenia regulacyjnego i rynkowego.

(…) W ramach racjonalizacji nakładów inwestycyjnych zredukowano nakłady planowane na lata 2016-2020 z ok. 20,2 mld zł do ok. 18 mld zł. Zakłada się kontynuację rozpoczętych i daleko zaawansowanych projektów inwestycyjnych.

Nakłady w segmencie wytwarzania to kwota 6,7 mld zł do 2020 r. Ponad 50 proc. całej puli nakładów, tj. 9,5 mld do roku 2020 to inwestycje w segmencie dystrybucji obejmujące przyłączenia nowych odbiorców i źródeł energii elektrycznej oraz modernizację i odtworzenie majątku sieciowego.

-TAURON zakłada realizację projektu budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli. Zmiana sposobu finansowania budowy bloku wpłynęłaby na obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, a tym samym znacząco ograniczyłaby ryzyko przekroczenia granicznego poziomu tego kowenantu (3,5x) zawartego w umowach finansowania. Należy podkreślić, że w Strategii zakłada się utrzymanie stabilności finansowej i nieprzekroczenie kowenantu dług netto/EBITDA na poziomie 3,5x, bez uwzględnienia sprzedaży partnerom zewnętrznym mniejszościowego udziału w projekcie budowy bloku 910 MW.( …)

W segmencie wydobycia kontynuowane będą inwestycje w ZG Janina, budowę szybu Grzegorz w ZG Sobieski oraz realizowane zaplanowane inwestycje w Nowe Brzeszcze Grupa TAURON. Wartość nakładów w tym obszarze to około 1,3 mld zł do 2020 r.

Strategia prezentuje optymalną ścieżkę rozwoju, która zapewni stabilność finansową oraz perspektywę wzrostu, przy jednoczesnym wsparciu zapewnienia stabilności systemu elektroenergetycznego. Długoterminowy rozwój będzie opierał się na rozwiązaniach bazujących na relacjach z klientami.

Zródło: strona korporacyjna Tauron